За акционаре

Записник са редовне скупшитне 23.06.2017.
ОДЛУКА о избору екстерног ревизора
ОДЛУКА о именовању чланова НО
ОДЛУКА о накнадама за НО
ОДЛУКА о расподели добити
ОДЛУКА о разрешењу чланова НО
ОДЛУКА о стицању сопствених акција
ОДЛУКА о усвајању годишњих извештаја
ОДЛУКА о усвајању извештаја НО
ОДЛУКА о политици утврђивања накнада