За акционаре

Одлука о одржаној Скупштини
Одлука о утврђивању накнаде за рад извршних директора
Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова НО
Одлука о усвајању извештаја НО
Одлука о усвајању годишњег извештаја
Одлука о разрешењу чланова НО
Одлука о расподели добити
Одлука о избору екстерног ревизора за 2019. годину
Одлука о избору чланова НО