За акционаре

Обавештење о одржаној Скупштини
Одлука о усвајању Редовног годишњег извештаја за 2021. годину
Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја за 2021. годину
Одлука о расподели добити
Одлука о усвајању извештаја НО
Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
Одлука о усвајању политике накнада
Одлука о стицању сопствених акција
Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за 2021. годину
Позив за Скупштину акционара 2022. године
Пуномоћје за гласање на Скупштини акционара 2022. године
Гласање у одсуству - Скупштина акционара 2022. године
Процедура и упутство за гласање преко пуномоћника на Скупштини акционара 2022. године