За акционаре

Обавештење о одржаној скупштини
Одлука о избору чланова НО
Одлука о избору екстерног ревизора
Одлука о расподели добити
Одлука о разрешењу чланова НО
Одлука о усвајању финансијских извештаја
Одлука о утврђивању политике накнада извршних директора
Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова НО
Одлука о усвајању извештаја НО
Записник са Скупштине 28.06.2018.