Центар за истраживање и развој

Институт је једина установа овог типа која поред редовне делатности у одржавању наставе страних језика има и истраживачки центар и издавачку делатност. Основан је 1957. године с циљем да:

  • прати и унапреди наставу страних језика у школама,
  • изграђује савремен методички поступак у учењу страних језика,
  • израђује адекватне материјале за наставу страних језика,
  • организује семинаре и језичке радионице за професоре Института и сараднике који користе метод Института за стране језике.

Током 60 година постојања, у овом центру изграђен је посебан методолошки приступ који се стално усаглашава са најновијим сазнањима у области методике наставе и примењене лингвистике. У раду овог центра учествују и професори Центра за децу и омладину и Центра за одрасле, који своја искуства из наставе и идеје преносе у наставне материјале прилагођене нашем говорном подручју, а после провере у учионици, материјали прерастају у уџбенике, приручнике за наставнике и аудио материјале. Отуда је Институт развио и сопствену издавачку делатност.

Метод Института

Основни циљ наше наставе јесте стицање комуникативне компетенције страног језика, што подразумева не само непосредну, говорну него и посредну, писмену комуникацију. Сходно томе, у процесу наставе и учења страног језика све језичке вештине обухваћене су на одговарајући начин.

Издавачка делатност

Уважавајући специфичности матерњег језика и потребе наших полазника, Институт издаје сопствене уџбенике за децу, омладину и одрасле. Аутори уџбеника су професори Института. Нивои течајева и уџбеника усклађени су са Заједничким европским оквиром за језике – CEF.

Поред уџбеника за енглески, француски и немачки језик, Институт је израдио и уџбенике за српски језик као страни на почетном и средњем нивоу.

Осим уџбеника, приручника и аудио материјала, Институт је издао и два двојезична речника, ESSE и NSSN.

Публикације

Издавачка делатност Института усмерена је превасходно на штампање наставног материјала (уџбеника, приручника, радних свезака) и речника. Институт, међутим, повремено штампа и радове који нису непосредно везани за наставу. Тако су штампани свечани зборници (приликом јубиларних годишњица Института), магистарски радови сарадника Института, два зборника радова о настави српског језика као страног, а објављиван је и Билтен Института.