Курсеви пословног језика

BEGINNERS – почетни ниво

Пословни курс на нивоу А1: 
Пословни курс на нивоу А1 припрема полазнике за коришћење језика у пословном окружењу на основном нивоу језичког знања. Полазници су на овом нивоу изложени природној употреби језика у аутентичним пословним ситуацијама. Нагласак је на вештини комуникације и функционалном језику. Поступним интегрисањем граматике, развијањем вештине слушања, усвајањем тема кроз приказ стварних компанија и аутентичног пословног контекста и радом на основама писане пословне комуникације, обезбеђује се стабилна језичка основа код полазника.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– заказивање пословних састанака,
– разговор о пословном путовању,
– основна писана пословна комуникација,
– основна телефонска комуникација,
– куповина авионских карата и сналажење на аеродрому,
– резервисање хотелског смештаја и разговор са особљем на рецепцији хотела,
– основна пословна комуникација о познатим темама.

Пословни курс на нивоу А2: 
Пословни курс на нивоу А2 заокружује припрему полазника за пословну комуникацију која им омогућује успешну размену у познатим ситуацијама, решавање практичних свакодневних захтева, сазнавање конкретних чињеница у вези са послом и способност да их пренесу другима и користе у пословном окружењу. Полазници на овом нивоу овладавају праксом и техникама успешног свакодневног комуницирања и оперативности при употреби језика у пословној средини. Оспособљавају се да ову праксу примењују у вештини говора као и писања и слушања. Кроз писање краћих бележака и једноставнијих писама и слушање информација важних за непосредно обављање посла, овладавају способношћу да практично одговоре на ситуацију.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– разумевање пословних вести,
– разговори о економији, стратегијама,
– доношење одлука, решавање проблема,
– преношење информација,
– употреба Интернета.

INTERMEDIATE – средњи ниво

Пословни курс на нивоу B1:
Пословни курс на нивоу B1 припрема полазнике за овладавање релативно независном комуникацијом у пословном окружењу. Кроз увежбавање и праксу у свим језичким вештинама полазници стичу сигурност и искуство самосталног учествовања у широком распону пословних ситуација. Комуникација на овом нивоу оспособљава полазнике да говоре о пословним темама које не спадају само у рутинске и добро познате, као и да искажу мишљење о апстрактнијим темама. Рад на вештинама слушања и писања омогућава да полазници стекну способност да прибаве, односно размене информације како о специфичним тако и о апстрактнијим темама које се тичу ширег и ужег пословног контекста. На овом нивоу полазници се још ослањају на саговорника, као и на препознатљивост говорне ситуације у којој учествују, али у великој мери су у стању да комуницирају без претходне припреме и да сами нађу решења у мање познатим ситуацијама.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– Телефонска комуникација специфичнијег типа (разговори о сегментима одређеног пословног пројекта, притужбе на прекорачење рокова, отказивање састанака или измена термина састанка и сл.).
– Комуникација у вези са сложенијим пословним темама: корпоративна култура, пословне процедуре, опис различитих послова, као и различитих одељења компаније, циљеви и постигнућа, графикони и дијаграми, језик финансија.
– Писање формалних (писама у којима се распитује о новом производу, којима се позива кандидат на разговор за посао, као и оних којима се пријављује за посао) и неформалних писама и имејлова, попуњавање формулара, записивање телефонских порука, писање кратких пословних извештаја.

Пословни курс на нивоу B2: 
Пословни курс на нивоу B2 заокружује припрему полазника за комуникацију која укључује располагање широким распоном стратегија у говору, слушању, писању, разумевању и употреби језика у пословном окружењу. Полазници овладавају способношћу да јасно дефинишу, објашњавају, описују и повезују како конкретне тако и апстрактније идеје и теме. У писању и говору обучавају се да процењују, дају разлоге, синтетизују информације, разматрају проблеме и решења, као и предности и мане различитих приступа у одређеној ситуацији, користе различите изворе и сумирају кључне елементе теме. Кроз развој вештине слушања полазници овладавају умећем да разумеју говор, како о темама које су им познате тако и о онима које то нису. Поред тога, на овом нивоу, полазници стичу свест о слабијим аспектима своје језичке компетенције и у стању су да се самопроцењују и коригују.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– Телефонска комуникација која укључује разговор са клијентима у приликама кад имају притужбе на производе или услуге; претварање таквих, наизглед неповољних ситуација у могућност да се оданост и задовољство клијената додатно увећају; вештина преговарања.
– Изградња пословних односа са новим клијентима; развијање поверења код клијената; комуникација ради испитивања тржишта; развијање односа са колегама у пословном окружењу; превазилажење тешкоћа до којих може да дође у међусобним односима на радном месту; развијање сарадње у међуљудским односима; припремање за пословне семинаре, продајне и пословне конференције и учешће на сајмовима.
– Активна употреба интернета у пословне сврхе; бављење вебсајтом компаније и његовим унапређењем.
– Писање табела, дијаграма и графикона за пословне презентације; преписка са клијентима; писање текстова за промотивне материјале у вези са новим производима и услугама.

ADVANCED – виши ниво

Пословни курс на нивоу C1:
Пословни курс на нивоу C1 заокружује припрему полазника за комуникацију која подразумева високо организован говор, употребу различитих регистара, разликовање нијанси у значењу, доследно одржавање високог степена граматичке тачности, владање широким лексичким репертоаром и идиоматиком. На овом нивоу, кад је реч о вештини слушања, полазници прате и разумеју дуге говорне целине у којима је заступљена идиоматика. Разазнају фине разлике и наговештаје. У стању су да прате предавања, дискусије и дебате са сразмерном лакоћом. Разумеју сложене информације о производима и услугама, као и оне о мање познатим темама. У писменој комуникацији служе се свим формама писменог саобраћања успешно користећи адекватне регистре.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– Телефонска комуникација која укључује ефикасно интониран разговор са клијентима, колегама и пословним партнерима у врло разноврсним пословним контекстима који варирају у распону од представљања производа, стицања нових клијената и контаката, преко решавања потенцијалних проблема и жалби (у вези са роковима, услугама, производима или плаћањима), до преговарања, разматрања услова уговора и закључивања договора.
– Исказивање предвиђања и пословних прогноза, процена резултата, презентације, припреме за улазак у преговоре, разматрање нових трендова у пословној пракси, учествовање у разговорима о повећању продуктивности, плану раста, ширењу на страна тржишта, пословним ризицима и исплативости пословних подухвата уз коришћење и описивање дијаграма.
– Писање писама (одговарање на жалбе због дуговања или прекорачења рокова за плаћање; контактирање потенцијалних пословних партнера; одговарање на претходно предложен план пословног приступа), извештаја ( о продуктивности одређених пројеката; о главним елементима пословних договора и резултатима преговора), предлога (за финансирање/спонзорисање одређених подухвата у уметности или спорту).

Пословни курс на нивоу C2: 
Пословни курс на нивоу C2 омогућава полазницима да додатно усаврше своје знање пословног енглеског језика, освеже своје теоријско и практично знање, овладају новим вештинама неопходним за успешно пословање у савременом свету, те тако постану у потпуности оспособљени за вођење посла на енглеском језику на највишем нивоу.

По успешно завршеном курсу очекује се да полазници овладају комуникацијом у следећим ситуацијама:
– подигну свест о могућим проблемима у међукултурној комуникацији,
– схвате улогу културе у међународном бизнису,
– дискутују о улози енглеског језика у међународном бизнису,
– израде смернице за напредовање у енглеском језику на радном месту,
– схвате проблеме са којима ће се компаније суочити када буду решила да примени outsourcing (аутсорсинг – уступање једног пословног процеса неком изван сопствене организације, обављање у спољној фирми),
– воде Q&A сесије (question and answer – постављање питања и давање одговора) на којима се дискутује о вишку запослених,
– схвате негативну и конструиктивну критику,
– примене стратегије за реаговање на критику,
– схвате функцију уношења иновација и конструктивних решења у пословни концепт,
– размотре како менаџери треба особљу да објасне неку тешку ситуацију, саопште лоше вести, а настоје да се задржи добар однос – праве белешке током састанка по дневном реду,
– схвате како владе и централне банке утичу на пословно окружење,
– схвате на који начин нека велика мултинационална компанија оцењује своје пословно окружење,
– ефикасно председавају састанцима,
– изађу на крај са напорним колегама,
– процене утицај одлука на различите субјекте у послу,
– размотре интерперсоналне проблеме и њихова решења,
– разумеју развојне перспективе друштвено одговорних компанија,
– размотре протокол конференцијских састанака.